PRIVACY POLICY

Mennodezeeuwfysio hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze
Privacy policy wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik persoonsgegevens
verwerk.

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. Mennodezeeuwfysio houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en
regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee
dat ik in ieder geval:
– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van
uw persoonsgegevens;
– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging
van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering
van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en
deze respecteren.

Als Mennodezeeuwfysio ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw
persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen
heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan de
uitgebreide versie van onze Privacy policy.

Verwerking van persoonsgegevens van Patiënten
Persoonsgegevens van patiënten of leveranciers worden door Mennodezeeuwfysio verwerkt ten
behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Patiëntgegevens vastleggen t.b.v. behandelproces;
– Leveranciergegevens vastleggen t.b.v. declaraties Gegevens voor de verzekerings-check
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– De behandelovereenkomst
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Mennodezeeuwfysio de volgende persoonsgegevens van
u vragen:
– Voornaam;

– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– (Zakelijk) Telefoonnummer;
– (Zakelijk) E-mailadres;
– Geslacht;
– Geboortedatum;
– Gezondheidsgegevens;
– Verzekeringsgegevens;
– BSN;
– ID of paspoortnummer;
– Indien U geen aanvullende verzekering heeft voor fysiotherapie: wie de nota gaat betalen (U
zelf, een bewindvoerder, een uitkeringsinstantie)
De persoonsgegevens van patiënten worden door Mennodezeeuwfysio opgeslagen ten behoeve
van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
– Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst. 15 jaar bewaartermijn conform de
Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Verwerking van persoonsgegevens van Zorgverleners
Persoonsgegevens van zorgverleners worden door Mennodezeeuwfysio verwerkt ten behoeve van
de volgende doelstelling(en):
– Uitwisselen van patiëntgegevens t.b.v. de behandeling.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– Verwijzing;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Mennodezeeuwfysio de volgende persoonsgegevens van
u vragen:
– Voornaam;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– E-mailadres;
– Telefoon;
– AGB;
Uw persoonsgegevens worden door Mennodezeeuwfysio opgeslagen ten behoeve van
bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

– Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst van de patiënt. 15 jaar bewaartermijn
conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder/lobbycontacten en/of geïnteresseerde
Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door
Mennodezeeuwfysio verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via social media
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Mennodezeeuwfysio de volgende persoonsgegevens van
u vragen:
– Voornaam;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– Adres
– Woonplaats
– Telefoonnummer; – E-mailadres;

Uw persoonsgegevens worden door Mennodezeeuwfysio opgeslagen ten behoeve van
bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
– Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten
en/of geïnteresseerde.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen aan derde partijen verstrekt worden indien dit noodzakelijk
is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken ik gebruik van een derde partij voor:
– Het verzorgen van de digitale dossiervoering (EPD);
– Het verwerken van declaraties of banktransacties;
– Het verzorgen van aanvraag om toelichting door schadeadvocaat;
– Het hosten en verzorgen van onze website

Ik geef nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee ik geen
verwerkersovereenkomst heb afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maak ik hierin uiteraard de
nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal ik de door
uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en
toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek
(persoons)gegevens bij mij opvraagt. In een dergelijk geval dien ik medewerking te verlenen en zijn
dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kan ik persoonsgegevens delen met derden
indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Ik verstrek geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Ik verwerk enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien
daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke
vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Mennodezeeuwfysio bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel
waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u
te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heb ik bijvoorbeeld de volgende maatregelen
genomen;
– Alle personen die namens Mennodezeeuwfysio van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn
gehouden aan geheimhouding daarvan.
– Ik hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al mijn systemen;
– Ik pseudonimiseer en zorg voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
– Ik communiceer via beveiligde mailwisseling;
– Ik maak back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of
technische incidenten;
– Ik test en evalueer regelmatig onze maatregelen;
– Bij het opvragen door derden wordt een machtiging van de persoon vereist

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u
ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
(of een deel hiervan) door mij of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u
verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een
andere partij. Ik kan u vragen om u te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde
verzoeken.
Mag ik uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan
heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Gebruik van Cookies
Er wordt op onze website geen gebruik gemaakt van Cookies. Uw aanmelding op de website heeft als
doel de inschrijving als patiënt en wordt alleen daarvoor gebruikt.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover
direct contact met mij op te nemen. Kom ik er samen met u niet uit dan vind ik dit natuurlijk erg
vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is
de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
Als u naar aanleiding van mijn Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact
met ons op!

Contactgegevens
mennodezeeuwfysio
Parsifaldreef 3
3562 GZ Utrecht
www.mennodezeeuwfysio.nl
06-17051488