Disclaimer
In deze disclaimer wordt verstaan onder:

 • de webpagina: iedere webpagina waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer opneemt
  -met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;
 • de uitgever: de bevoegde uitgever van de webpagina;
 • gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren,
  bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden,
  verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
 • u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;
 • de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of
  andere objecten;
 • schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken,
  gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in
met deze disclaimer.

1. De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of
aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of
onjuist is.
2. De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt,
zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald
doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.
3. De uitgever is niet aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en
voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de
onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.
4. De uitgever mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten)
veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet
aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
5. Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina
gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachting van die bestanden in.
6. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk
op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste
zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina
verzendt.
7. De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te
gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken.
In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.
8. U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en
de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en
buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand,
accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik
van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Vragen die betrekking hebben tot de webpagina dienen gericht worden tot de uitgever. Alle rechten voorbehouden.